Jul 5, 2006
نوشتن رزومه
چه بايد كرد؟
درخواستي بايد نوشت و رزومه اي به آن افزود

بي توجه به طول عمر
رزومه بايد كوتاه باشد

اختصار و گزينش وقايع واجب است
تبديل كردن چشم اندازها به نشاني ها
و يادهاي محو به تاريخ هاي روشن
ازهمه عشق ها، عشق منجر به ازدواج كافي است
مهم تر كساني اند كه مي شناسندت، نه آناني كه مي شناسي

طوري بنويس مثل اينكه هيچگاه با خودت حرف نزده باشي
و خود را تنها از دور ُدور زده باشي

از بها بگو نه از ارزش
و از عنوان تا از مضمون
علاوه بر اين عكسي با گوشي نمايان
شكل گوش مهم است نه آنچه شنيده مي شود
و چه شنيده مي شود؟
غرش ماشين هايي كه متون را خرد خرد ميكنند

پ.ن. شعر از ويسواوا شيمبورسكا
 
posted by تيستو سبزانگشتي at 8:59 AM | Permalink |


0 نظرات بهاري شما: