Jul 23, 2006
انتظار
چند سالي است كه زندگي اش را در انتظار مي گذراند.
زندگي اي كه مي توانست بسيار راحت و زيبا باشد.
زندگي كه نه از نظر مادي و نه از نظر احساسي مشكلي نداشته است.
ولي...
اميد به زندگي بهتر ،
نگذاشته است كه از آرامش مورد نياز در زندگي بهره بگيرد.
براي رسيدن به خوشبختي لحظه ها را مي گذراند،
در حالي كه شايد خوشبختي همين لحظه ها است.

تو هم همينطور،
اين درد مشترك درمان نمي شود.
 
posted by تيستو سبزانگشتي at 8:17 AM | Permalink |


1 نظرات بهاري شما:


 • At 7/23/2006 12:28 PM, Anonymous Anonymous

  پرواز کن عزیز
  پروا نکن ز راه
  تنها نرو به راه
  کاین درد مشترک
  هرگز جدا جدا
  درمان نمیشود